image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Piyano Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Deşifre Çalma Becerilerinin Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada piyano öğrencilerinin öğrenme stilleri ile deşifre çalma becerileri arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada müzik öğretmenliği programında piyano dersi alan öğrencilerin öğrenme stilleri belirlenmiş, aynı öğrencilere deşifre eser uygulaması yapılmış ve elde edilen puanlar ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Tarama modeli ve deneysel uygulamanın bir arada kullanıldığı çalışmada öğrencilerin öğrenme stilleri “Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri” yardımıyla belirlenmiştir. Deşifre çalma puanları ise araştırmacı tarafından hazırlanan bir “Deşifre Parçası” ve “Deşifre Değerlendirme Ölçeği” yardımıyla elde edilmiştir. Piyano eğitimi alan 31 öğrenci ile yapılan uygulama sonucunda öğrencilerin baskın öğrenme stilleri ile deşifre çalma becerileri arasında olumlu bir ilişki olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen puanlara yönelik çeşitli istatistik işlemler yapılmış ve deşifre becerisi yüksek öğrencilerin özümseyen öğrenme stiline, deşifre becerisi nispeten daha düşük olan öğrencilerin ise değiştiren öğrenme stiline sahip olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF