image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerinde Tercih Ettikleri Kazanım ve Yöntemlerin Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programında (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013) yer alan bilişsel gelişim alanı ile ilgili kazanımlardan hangileri için fen etkinlikleri planladıklarından yola çıkılarak, okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinlikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimi uygulamalarının değerlendirilmesi kapsamında fen etkinliklerini hangi kazanımlar için planladıkları ve kazanımlara ulaşmada tercih ettikleri yöntem ve tekniklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli ile yürütülen araştırmada Aksaray ili Merkez ilçesinde faaliyet gösteren bağımsız anaokullarında ve ilkokul bünyesinde bulunan anasınıflarında görev yapan 150 okul öncesi öğretmeni araştırmanın evreni olarak belirlenmiş ve tüm evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan Fen Eğitimi Uygulamaları Değerlendirme Anketi ile öğretmenlere MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programında Bilişsel Alanda yer alan yirmi adet kazanımın öğrenciye kazandırılmasında fen etkinlikleri planlayıp planlamadıklarına, planlıyor iseler hangi yöntem ya da teknikleri tercih ettiklerine, tercih edilmiyor ise nedenine dair sorular yönlendirilmiştir. Verilerin betimsel analizi sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin, fen etkinliklerinin planlanması ve uygulanmasında en çok ve en az tercih ettikleri bilişsel alan kazanımları belirlenmiştir. Kullanılan yöntem ve teknikleri belirlemek için yapılan analiz sonucunda ise; her bir kazanım için en fazla tercih edilen yöntem ve teknikler belirlenmiş, sonuç olarak eğitsel oyun, deney, drama, problem çözme ve kavram haritası yöntemlerinin en fazla tercih edilirken, analojinin en az tercih edildiği görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF