image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Okul Yöneticiliğine Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyal Girişimciliğin Rolü
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özellikleri ile okul yöneticiliğine yönelik tutumları arasındaki ilişki ve öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerine sahip olma düzeylerinin okul yöneticiliğine yönelik tutumlarını yordama düzeyi incelenmiştir. Araştırmaya Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2013-2014 öğretim yılında öğrenimine devam eden 502 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Aday Öğretmenlerin Sosyal Girişimcilik Özellikleri Ölçeği” ve “Okul Yöneticiliği Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzdelik değer gibi betimsel istatistiklerin yanı sıra doğrulayıcı faktör analizi (DFA), Pearson korelasyon ve çoklu regresyon teknikleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları; öğretmen adaylarının okul yöneticiliğine yönelik tutum puanlarının orta düzeyde, sosyal girişimcilik özelliklerinin ise oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. Sosyal girişimcilik özelliklerinden “risk alma” ve “özgüven” boyutları ile okul yöneticiliğine yönelik tutumları arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki gözlenirken, “kişisel yaratıcılık” ile okul yöneticiliğine yönelik tutumları arasında düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ayıca öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerinin, okul yöneticiliğine yönelik tutumlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF