image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Ortaokul Öğrencilerinin Bilim İnsanı Algıları ile Cinsiyet ve Öğrenim Düzeyi Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin bilim insanına yönelik algılarıyla cinsiyet ve öğrenim düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya Düzce merkez ilçedeki dört farklı ortaokulda öğrenim gören 422 altıncı ve yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Fakat 66 öğrencinin metafor ifadelerini yanlış doldurmaları veya boş bırakmaları nedeniyle 356 öğrencinin verisi analiz birimine dahil edilmiştir. Araştırmada uygulama 2013-2014 öğretim yılında yapılmıştır. Öğrencilerin bilim insanına yönelik algılarını belirlemek için metafor tekniği kullanılmıştır. Bu çerçevede öğrencilerden “Bilim insanı……………………’dır/dir. Çünkü ……….” ifadesindeki birinci cümlede boş bırakılan bölüme bilim insanını bir şeye benzeterek mecazlamaları, ikinci cümlede ise ortaya koydukları mecazı açıklamaları istenmiştir. Verilerin analizinde ilk olarak metaforlar aracılığıyla elde edilen veriler içerik analiziyle analiz edilerek bilim insanına yönelik kavramsal kategoriler tanımlanmıştır. İkinci aşamada ise, cinsiyet ve öğrenim düzeyi ile bilim insanına yönelik kavramsal kategorilerin frekansları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için ise parametrik olmayan testlerden Ki Kare Testi kullanılmıştır. Analiz sonucunda cinsiyet ile öğrencilerin bilim insanı algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur. Öğrenim kademesi açısından ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede öğrencilerin öğrenim kademesi yükseldikçe bilim insanına yönelik daha olumlu algıya sahip oldukları düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF