image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Başlangıç Piyano Kitaplarının Müziksel, Görsel ve Tipografik Bütünselliği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de basımı devam eden ve çocuklar için hazırlanmış on adet başlangıç piyano kitabını müziksel, görsel ve tipografik özellikler açısından incelemektir. Kitaplar içerisinde yer alan piyano tekniği, müziksel konuların ele alınışı, içerdiği alıştırmalar ve etkinliklerin yeterliliği gibi konular “müziksel”; renkler, fotoğraflar, resimler ve sayfa düzeni gibi konular “görsel”; yazı karakteri, yazı boyutu (punto), okunurluk, anlatımda hiyerarşi gibi konular ise “tipografi” başlığı altında ele alınmıştır. Türkiye’deki tüm kitabevleri taranarak basımı devam eden on adet kitap belirlenmiş, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Verilerin analizinde frekans ve yüzde hesaplamaları kullanılmıştır. Söz konusu başlıklar altında gruplanan öğelerin incelenen kitapların hiçbirinde bütünsel açıdan yer almadığı gözlenmiştir. Bunun yanında, kitaplarda yer alan görsel ve tipografik öğelerdeki eksikliklerin, müziksel öğelere oranla daha fazla olduğu gözlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF