image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Matematik Dersinde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı matematik dersinde çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin akademik başarı üzerindeki genel etkisini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için belirli bir konudaki bir grup çalışmanın sonuçlarını birleştirmeyi sağlayan meta analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilecek çalışmaların seçilmesinde bazı ölçütler belirlenmiş ve bu ölçütlere uygun olan Türkiye’de yapılmış 13 tez araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma verilerinin analizinde işlem etkililiği meta analizi yöntemi kullanılmış olup çalışmaların etki büyüklüklerinin hesaplanmasında “Hedges’s g” kullanılmıştır. Araştırmaya dâhil edilen çalışmalar arasında gerçek heterojenliğin olup olmadığını değerlendirmek için en yaygın yaklaşım olan ki-kare heterojenlik testi “Cochran’s Q” kullanılmıştır. Araştırmanın geçerliğini arttırmak amacıyla araştırmaya dâhil edilen çalışmaların bulgularındaki benzerlikler detaylı şekilde tespit edilmiştir. Araştırmanın güvenirliğini arttırmak amacıyla huni grafiğindeki çalışmaların simetrik olduğu belirlenmiş ve Rosenthal’in hata koruma sayısı 427 hesaplanmıştır. Araştırmanın sonunda matematik dersinde çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin akademik başarı üzerinde genel olarak, pozitif yönde ve geniş düzeyde etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (Q= 18.960; p= 0.000). Ayrıca araştırmaya dâhil edilen çalışmaların etki büyüklükleri dağılımının heterojen olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF