image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Eğitim Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevlerinin Uygulanabilirliğine İlişkin Eğitim Çalışanlarının Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı eğitim kurumlarında insan kaynakları yönetimi işlevlerinin uygulanmasına yönelik eğitim çalışanlarının görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma deseni ile yürütülen araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Bolu ili çeşitli ilk ve ortaokullarında görev yapan 33 eğitim çalışanı oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, içerik ve betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Görüşme formunda; İKY işlevleri, bu işlevlerden eğitim kurumlarında geçerli olanların hangileri olduğu, uygulamadaki engeller, uygulanabilmesi için üzerine görev düşenler ve görevleri sorulmuştur. Araştırmaya göre: İKY işlevleri çalışana (personel seçme/yerleştirme/kadrolama, eğitim, yetiştirme ve geliştirme, planlama, değerlendirme, ödüllendirme, güvenlik ve sağlık, ücretlendirme, kariyer planlaması) ve örgüte (çevre ilişkileri ve örgütsel gelişim) yönelik işlevlerden oluşmaktadır. Bu işlevlerin tamamı eğitim kurumlarında geçerlidir. İşlevlerin eğitim kurumlarında uygulanmasını engelleyen nedenler; gerçekçi planlama yapılmaması, personel seçme/yerleştirmenin merkezi yapılması, hizmet içi eğitimin yetersiz kaynaklarla kısıtlı kitleye ulaşması, performans değerlendirme ve kariyer planlamasının olmaması, ödüllendirme ve kariyerin performansla ilişkili görünmemesi vb.dir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF