image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: 5-6 Yaş Çocuklarının Değer Kazanım Süreçlerine Anne Değerler Eğitimi Programının Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı 5-6 yaş çocuklarının annelerine verilen Anne Değerler Eğitimi Programının (ADEP), çocukların sorumluluk, saygı, dürüstlük, işbirliği, paylaşma, dostluk/arkadaşlık değerleri üzerine etkisini incelemektir. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden anneler ile 5- 6 yaş grubundaki çocukları arasından seçilen 24 (12 deney, 12 kontrol) anne ile çocuğu oluşturmaktadır. Deney grubundaki çocukların annelerine 21 oturum Anne Değerler Eğitimi Programı uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Okul öncesi Değerler Ölçeği Aile, Öğretmen ve Öğrenci Formu, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ve Aile Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel veriler SPSS 20.0 paket programıyla, nitel veriler ise NVİVO programında analiz edilmiştir. Nicel verilerin analizi sonucunda deney grubundaki çocukların sorumluluk, saygı, dürüstlük, işbirliği, paylaşma, dostluk/arkadaşlık değerler puan ortalamalarının kontrol grubu çocukların puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Deney grubundaki çocukların ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Eğitim programının bitiminden 6 hafta sonra deney grubuna yapılan ölçüm sonucunda son test ve kalıcılık ölçüm puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Nitel verilerinden elde edilen bulgulara göre, anneler programın kendileri, eşleri ve çocukları üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF