image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Eğitim Sisteminin Eleştirel Pedagoji Perspektifinden Bir Değerlendirmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı mevcut eğitim sistemini eleştirel pedagoji perspektifinden öğretmen görüşlerine göre ele almak ve tartışmaya açmaktır. Nitel bir araştırma olan ve tarama modelinde tasarımlanan bu çalışma, veri toplama tekniklerinden, bireysel görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma grubuna maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen Eğitim Bir Sen üyesi 4, Eğitim Sen üyesi 3, Türk Eğitim Sen üyesi 3 ve herhangi bir eğitim sendikasına üye olmayan 5 öğretmen olmak üzere toplam 15 öğretmenin görüşleri alınmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler Nvivo 10 yazılım programı yardımıyla içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, sendika değişkeni bağlamında öğretmenler arasında görüş ayrılıkları olsa da, öğretmenlerin genel olarak eğitim sisteminin, demokratiklik ve demokratikleşme, sosyal adaleti sağlama, tarafsızlığı sağlama ve ideolojiklikten kaçınma, özgür ve eleştirel bireyler yetiştirme ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirme bağlamında çok da etkili olamadığını ifade ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, mevcut eğitim sisteminin ve okulların eleştirel pedagojinin öngördüğü çoğulcu, eleştirel, özgürleştirici, demokratik, adil, dönüştürücü rollerinden uzak olduğu söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF