image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Kadercilik Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı lise ve üniversite öğrencilerinin kadercilik eğilimini ölçmek için gerekli psikometrik niteliklere sahip bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışma grubu 711 (485 üniversite, 227 lise) öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda dört faktörlü bir yapı ortaya çıkmıştır (Önceden belirlenmişlik, kişisel kontrol, batıl inanç ve şans). Ölçeğin geçerliği için açımlayıcı faktör analizi ve ölçüt ölçek geçerliği çalışması yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için ise ölçeğin alt boyutlarına ve ölçeğin geneline ilişkin Cronbach alpha katsayısı hesaplanmış, test tekrar test güvenirliği ve ölçek toplam puanı ile alt ölçekler arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .86, test tekrar test güvenirlik katsayısı .72’dir. Ölçek için yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ve çalışmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF