image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinde Örgütsel Sinizmin İşe Yabancılaşma Düzeyine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, kamu ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin, örgütsel sinizm tutumlarının işe yabancılaşma düzeyine etkisini araştırmaktır. Örgütsel sinizm en yalın haliyle çalışanların örgütlerine karşı olumsuz tutum içinde olmalarıdır. Örgütsel sinizmin sonuçlarından biri olan yabancılaşma, günümüzde birçok şekilde karşımıza çıkabilmektedir. İşe yabancılaşmanın iş gören üzerindeki etkilerinin bazıları; iş ve yaşam doyumunun azalması, verimliliğin düşmesi, motivasyonsuzluk, işten kaçma ve işe karşı soğumadır. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada “Öğretmenlere Yönelik Örgütsel Sinizm Ölçeği” (Sağır-Akpolat ve Oğuz, 2012) ile Elma (2003) tarafından geliştirilmiş “İşe Yabancılaşma Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı dört merkez ilçede (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy) görev yapan 407 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmenler örgütsel sinizmi, en çok performansı düşüren etkenler boyutunda hissetmekte ve işe yabancılaşma düzeyleri ise en çok güçsüzlük boyutundadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF