image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Okul Yöneticilerinde Sanal Kaytarma Davranışı
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 29.1.2016
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Bilgisayar/akıllı telefon ve internet teknolojilerinin yaşamın her alanında olduğu gibi örgütlerde de yaygın kullanımı son yıllarda artmaktadır. Sanal kaytarma, bir çalışanın, iş saatleri içerisinde, çalıştığı kurumun internet bağlantısıyla kullanmış olduğu bilgisayar ve akıllı cep telefonunu kişisel amaçlarına yönelik olarak kullanması olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Giresun (merkez) ilinde ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında görev alan okul yöneticilerinin iş ortamlarında kullanmış oldukları sanal kaytarma türlerini ve sanal kaytarma faaliyetlerini belirlemektir. Araştırmada ayrıca okul yöneticilerinin sanal kaytarma faaliyetlerinin sıklığının demografik değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2014-2015 eğitim- öğretim yılında Giresun ili merkez ilçede Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim (ilkokul-ortaokul) ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 104 okul yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin önemsiz sanal kaytarma boyutuna ait puanlarının ortalamasının, önemli sanal kaytarma boyutuna göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmada okul yöneticilerinin önemli ve önemsiz sanal kaytarma faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkeni ve görev yaptıkları okul türü değişkeni açısından farklılaşmadığı, mesleki kıdem değişkeni açısından farklılaştığı ortaya konulmuştur. Okul yöneticilerinin iş saatlerinde iş dışı internet ve bilgisayar kullanma süreleri arttıkça, önemli ve önemsiz sanal kaytarma faaliyetlerinin de arttığı sonucuna da ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin önemli ve önemsiz sanal kaytarma faaliyetleri ile ilgili sorulara verdikleri yanıtların aritmetik ortalamaları incelendiğinde ise araştırmaya katılan okul yöneticilerinin önemli sanal kaytarma faaliyetleri arasında yer alan maddelerden en çok “Sosyal içerikli ağlara katılmak (Facebook, Twittter vb.)” en az ise “Eğlence amaçlı veya boş zaman doldurmak için oyun oynama” maddelerini yanıtladıkları görülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF