image.jpg

Derginin Adı: Kalem Uluslarasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Alçakgönüllülük Ölçeğinin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Turkish Version of The Humility Scale: The Study of Validity and Reliability
Makale Eklenme Tarihi: 3.01.2013
Okunma Sayısı: 143
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı Elliott (2010) tarafından geliştirilen Alçakgönüllülük Ölçeğini Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmak-tır. Araştırmaya farklı 2 üniversiteden (289 + 359) toplam 648 üniversite öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, test-tekrar test, iç tutarlık, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlik yöntemleriyle incelenmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlik için Alçakgönüllülük Ölçeği ile birlikte Affedicilik Ölçeği kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu KMO örneklem uygunluk katsayısı .71.4, Barlett testi χ2 değeri 478,827 (p< .001, sd= 78) bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 13 maddenin dört boyutta uyum verdiği görülmüştür (x²=153.37, sd=56, RMSEA=.069, CFI=.91, IFI=.91, GFI=.94, SRMR=.080). Ölçeğin faktör yükleri .29 ile .58 arasında sıralanmakta olup; Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları açıklık alt boyutu için .63, kendinden vazgeçme alt boyutu için .67, alçakgönüllülükle kendini değer-lendirme alt boyutu için .72, diğerlerine odaklanma alt boyutu için .79 olarak bu-lunmuştur. Ölçüt geçerliği çalışmasında alçakgönüllülük ile affedicilik arasında pozitif (r=.52) ilişki olduğu görülmüştür. Test-tekrar test korelasyon katsayısı ölçeğin bütünü için r=.63 olarak bulunmuş; ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam kore-lasyonlarının .33 ile .53 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak Alçakgönüllülük Ölçeğinin psikoloji, psikiyatri ve eğitim alanında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this research is to adapt the Humility Scale (Elliott 2010) to Turkish and to examine its psychometric qualifications. The research was conducted on total 648 (289 -+ 359) university students two different state universities. The validity and reliability of the scale was examined by test re-test, Cronbach alpha, exploratory and con-firmatory factor analysis and criterion related validity methods. The Trait Forgivingness Scale was used for the criterion related validity together with Humility Scale. It is found that Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy is 71.4 and value of Bartlett’s test of sphericity χ2=478,827 (p< .001, df= 78). Results of confirma-tory factor analyses demonstrated that 13 items yielded four factors as original form and that the four-dimensionals model was well fit (x²=153.37, sd=56, RMSEA=.069, CFI=.91, IFI=.91, GFI=.94, SRMR=.080). Factor loadings ranged from .29 ile .58. Cronbach Alpha internal consistency coefficient was found as .63 for openness sub-dimension, .67 for self-forgetfulness sub-dimension, .72 for mod-est self-assessment sub-dimension, .79 for focus on others subdimen-sion and .81 for whole scale. In the concurrent validity significant re-lationships (r=.52) were found between the Humility Scale and Trait Forgivingness Scale. Test-retest reliability coefficient was .63. Cor-rected item-total correlations ranged from .33 to .53. Overall results demonstrated that the Humility Scale could be named as a valid and reliable instrument that could be used in the field of psychology, psychiatry and education.

PDF Formatında İndir

Download PDF