image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Performans Görevinin Akran Gruplar ve Öğretmen Yaklaşımları Doğrultusunda Çok-Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli İle Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Many-Facet Rasch Measurement Approach to Analyze Peer and Teacher Assessment for Authentic Assessment Task
Makale Eklenme Tarihi: 30.1.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı Genetik ve Biyoteknoloji konulu performans görevinin (poster) akran grupları ve öğretmen tarafından çok-yüzeyli Rasch ölçme modeliyle değerlendirmektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2013-2014 eğitim yılı güz döneminde Bartın ilinde çalışan bir öğretmen ve 7. sınıfta öğrenim gören 50 öğrenci ile yürütülmüştür. Değerlendirme için beşer kişilik 10 öğrenci grubu oluşturulmuştur. Her grup kendi içerisinde birer materyal hazırlamıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen tarafından revize edilen form kullanılmıştır. Verilerin analizi için FACETS programı kullanılmıştır. Ölçütler çerçevesinde elde edilen analiz sonuçlarına göre Grup 74’ün en cömert puanlayıcı grup olduğu, öğretmenin ise en katı puanlayıcı olduğu; P4’ün ölçütleri en iyi sağlayan görev olduğu, P6’nın ise ölçütleri daha iyi sağlamayan görev olduğu; Bilgi-doğruluk kodlu ölçütün en kolay karşılandığı, Kaynakça kodlu ölçütün ise en zor karşılandığı ifade edilebilir. Çok-yüzeyli Rasch ölçme modelinin fen eğitiminde performans ve akran grup değerlendirmeleri için etkili bir şekilde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Aim of this study was to evaulate performance tasks related to Genetics and Biotechnology subject in view of peer groups and a science teacher through many-facet Rasch model (MFRM). Survey method was used. Students prepared these posters during the autumn semester of the 2013-2014 school years. Rasch model’s surfaces are respectively: 10 peer groups and one science teacher, criterias and performance tasks which were handmade posters related to genetics and biotechnology. Each group has prepared one material. A form which was revised by the teacher was used as data collection tool. FACETS program was used for data analysis. Findings reveal that Group 74 is the most lenient group, teacher was the most severe assessor; P4 was found to be the most successful and P6 was found most unsuccessful; Knowledge -accuracy criteria was reached easily and reference criteria was reached hard. In conclusion, it is thought that the results of this study demonstrated MFRM can be used in elementary science education effectively to handle polytomous data in performance and peer assessment.

PDF Formatında İndir

Download PDF