image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Madde Tepki Kuramına ait Parametrelerin ve Model Uyumlarının Karşılaştırılması: Bir Monte Carlo Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Comparison of Item Parameters and Model Fit from Item Response Theory Applications: A Monte Carlo Study
Makale Eklenme Tarihi: 30.1.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, basit ve iki boyutlu yapılarda, çeşitli örneklem büyüklükleri, test uzunlukları ve boyutlar arası korelasyon değerlerinde, madde tepki kuramına ait farklı uygulamalardan elde edilen madde parametreleri, maddelere ve teste ait model veri uyumlarını belirlemek ve sonuçları karşılaştırmaktır. Örneklem büyüklüğü (100, 500, 1000 ve 5000), test uzunluğu (5, 15 ve 25) ve boyutlar arası korelasyon değerlerindeki (0.00, 0.25 ve 0.50) değişim ile elde edilen her bir deneysel desenden, Monte Carlo çalışması kapsamında, 20 tekrar ile veri setleri üretilmiştir. Bu tekrarlar, tek ve çok değişkenli normal dağılım altında üretilmiştir. Madde ve model veri uyumu parametreleri için standart hata ve anlamlılık değerleri hesaplanmıştır. Bulgular incelendiğinde, örneklem büyüklüğü ve test uzunluğundaki artış ile birlikte, teste ait model veri uyumu değerlerinin de arttığı belirlenmiştir. Daha az maddeden oluşan testlerin çok boyutlu madde tepki kuramına daha iyi uyum sağladığı söylenebilmektedir. Tüm simülasyon düzeneklerinde, parametrik olmayan madde tepki kuramında, maddelere ait model veri uyumu oldukça düşük bir hata ile hesaplanmaktadır. Parametrik madde tepki kuramına ait ki-kare, infit ve outfit değerleri incelendiğinde, her üç katsayının da örneklem büyüklüğü ve test uzunluğundaki artış ile birlikte, daha iyi model veri uyumunu gösterdiği belirlenmiştir. Parametrik olmayan madde tepki kuramında H i ve p parametrelerine ait standart hata değerleri, örneklem büyüklüğündeki artış ile azalma eğilimi göstermektedir. Parametrik madde tepki kuramında a parametresine ait standart hata değerlerinin, örneklem büyüklüğündeki ve test uzunluğundaki artış ile birlikte, sıfıra yaklaştığı sonucuna varılmıştır. Çok boyutlu madde tepki kuramında a 1 ve a 2 parametrelerine ait standart hata değerleri, parametrik madde tepki kuramına benzer sonuçlar vermektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to identify and compare NIRT, PIRT and MIRT across different sample sizes, test length and correlation between dimensions in a two dimensional simple structures. Data sets in various conditions have been simulated. These conditions are sample size (100, 500, 1000 and 5000), test length (5, 15 and 25) and correlation between dimensions (0.00, 0.25 and 0.50). From each experimental design, within the frame of Monte Carlo study, the findings have been obtained through 20 replications. For the item parameters and model data fit for the items, standard errors and significance values have been calculated. Having analyzed the findings of the research, with the increase of sample sizes and test length, it is also found out that the model data fit for the test has increased as well. It can be stated that tests consisting of less items fit better to MIRT models. In all simulation designs, model data fit for the items are calculated with quite low errors in NIRT. When the chi-square, infit and outfit values obtained for PIRT have been analyzed, it has been revealed that along with the increase of sample sizes and test length, all three coefficients exhibit better model fit. In NIRT, the standard errors belonging to H i and p parameters tend to decrease with the increase of sample sizes and test length. In PIRT, a parameters tend to decrease when the sample sizes and test length increase.

PDF Formatında İndir

Download PDF