image.jpg

Derginin Adı: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
Cilt: 2015/6
Sayı: 1
Makale Başlık: An Analysis of the Resilient Students’ Profile based on PISA 2012
Makale Alternatif Dilde Başlık: Üstün Başarılı Öğrenci Profilinin PISA 2012’ye Dayalı olarak Analizi
Makale Eklenme Tarihi: 30.1.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The present study sought to define resilient students’ profile in comparison with low achieving/ low SES students. To this end, several school- and teacher-related variables, taken from PISA 2012 student questionnaire, that were considered to be influential on students’ reading literacy were examined. A total number of 28 items from 5 dimensions were selected. They are: Student-Teacher Relations (5 items), Sense of Belonging (9 items), Attitude towards Learning at School (4 items), Attitude toward School (4 items), and Perceived Control (6 items). Using binary logistic regression, significant variables were defined explaining literacy differences between two groups of students. Then, profile of resilient students was defined. Results indicated that resilient students had more positive attitudes towards school and teachers compared with low achievers. The findings of the present may provide significant information as to increase rate of resilient students.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmada düşük sosyoekonomik düzeye sahip olan üstün başarılı öğrencilerin profili, düşük başarılı/düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrenciler ile karşılaştırmalı olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla bu iki öğrenci grubu arasındaki okuma becerisi farklılıklarını açıklayabileceği düşünülen ve PISA 2012 öğrenci anketlerinden seçilen okul ve öğretmen ile ilgili faktörler incelenmiştir. Toplam 5 boyuttan 28 madde analizlere dahil edilmiştir. Bu boyutlar ve madde sayıları: Öğrenci-Öğretmen İlişkileri (5 madde), Aidiyet Duygusu (9 madde), Okulda Öğrenmeye Karşı Tutum (4 madde), Okula Karşı Tutum (4 madde) ve Algılanan Denetim’tir (6 madde). Binary lojistik regresyon yöntemi ile başarı farklılıklarını açıklayan anlamlı değişkenler tespit edilmiştir. Ardından üstün başarılı öğrenciler için bir profil tanımlanmıştır. Sonuçlar sosyo-ekonomik yoksunluk çeken üstün başarılı öğrencilerin düşük başarılı öğrenciler ile karşılaştırıldıklarında okul ve öğretmene karşı olumlu tutumlara sahip olduğunu göstermiştir. Çalışmadan elde edilen bulguların düşük sosyoekonomik ortamdan gelen üstün başarılı öğrenci oranının artırılmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF