image.jpg

Derginin Adı: The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE)
Cilt: 2016/7
Sayı: 1
Makale Başlık: The New Reading Types Occurring As a Result Of Changing Youth Cultures
Makale Alternatif Dilde Başlık: Değişen Gençlik Kültürleri ile Ortaya Çıkan Yeni Okuma Türleri
Makale Eklenme Tarihi: 1.02.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The youth is the greatest target of changing technological conditions and new Medias. So, whilst the youth cultures change in accordance with these developments, the reading cultures of the youth are influenced and reading techniques and cultures change as well. The most wide-spread reading type, which can be exemplified for the recently occurring reading types, may be „‟the screen age‟‟. The youth of the screen age fulfill screen literacy by means of some technological devices such as cell phones, tablet Pcs and computers; they can also use these devices intensively during the courses and keep the remarkable amount of the course materials in these devices by saving them. In this study, starting from the researches of Turkish-German youth‟s literature science, it will be evaluated what the recently occurring reading and text types are and it will be put forward to discussion how often the literary texts are read. The starting point in these arguments is the evaluation of the various research data altogether which has been collected in the context of Turkish-German youth‟s literature. Besides, as the research subject is under the coverage of the youth‟s literature again, some sample texts of the youth‟s literature will be mentioned as well.
Alternatif Dilde Özet: Eski çağlarda duvarlara çizilmiş olan resimleri anlamlandırma çabaları ile başlayan okuma eylemi, Avrupa‟da din ve devlet görevlileri tarafından bilinen ve ayrıcalık sayılan bir etkinlikti. İlerleyen yüzyıllarda sürekli gelişim gösteren teknoloji ve yazın bilim, toplumun diğer kesimlerini de okumaya teşvik etmiştir. Özellikle daktilonun ve ardından bilgisayarın icadı, yazılı eserlerin yaygınlaşmasına olanak sağlamıştır. Böylelikle bireyler farklı kültürlere ait farklı yazın türlerini okuyarak farklı dünya görüşleri kazanmaya başlamışlardır. Sanayileşmenin, İkinci Dünya Savaşı‟nın ve soğuk savaş döneminin etkileri ile ortaya çıkan dışavurumculuk ve dada akımları, özellikle genç kuşağı etkisi altına almış ve buna bağlı olarak hem yazın dünyasında hem de yeni kuşakların okuma alışkanlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise bilim ve teknolojide kayda değer gelişmeler yaşanmış ve bundan özellikle kitle iletişim araçları etkilenmiştir. Seksenli yıllara gelindiğinde, bilgisayar ve ağ ortamları kullanımının yaygınlaşmaya başladığı görülür. Okuma etkinliklerinde ve bilgiyi saklama yöntemlerinde dönüm noktası olarak nitelendirilebilecek olan söz konusu gelişmelerin, bugüne kadar var olan okuma alışkanlıklarını ve okuma tekniklerini de değiştirdiği ileri sürülebilir. Tüm bu gelişmeler ışığında, metinlerin artık kitap sayfalarından çıkıp bilgisayar ekranlarına taşındığı, resim, grafik ve sesler ile desteklendiği ve hipermetin adıyla anılan yeni bir metin türü ortaya çıkmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF