image.jpg

Derginin Adı: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 18
Makale Başlık: Adoption Of Web 2.0 Tools And The Individual Innovativeness Levels Of Instructors
Makale Alternatif Dilde Başlık: Öğretİm Elemanlarının Bİreysel Yenİlİkçİlİk Düzeylerİ ve Web 2.0 Araçlarını Benİmsemelerİ
Makale Eklenme Tarihi: 7.02.2013
Okunma Sayısı: 12
Makale Özeti: While the usage condition of wiki, social networks, podcast and other Web 2.0 tools by university students continues to increase quickly, it becomes more important for instructors to be informed about these technologies to what extent, to integrate them into lectures and their use frequencies. For this purpose, awareness of instructors about Web 2.0 tools, their usage and integration to lectures and individual innovativeness levels were discussed within the scope of the study. Therefore, Individual Innovativeness Scale and Web 2.0 use questionnaire was applied to 42 instructors. When the results are evaluated, it is seen that while the instructors are substantially informed about social networks (Facebook, Twitter) and Blog, they have less information about Wiki and Podcast applications. As a result of investigation of this situation in terms of individual innovativeness, awareness percentage of the most innovative group (Innovators, Early Adopter, Early Majority) seems to be higher. When findings about the use frequencies of Web 2.0 tools by the instructors are evaluated, it is seen that while Facebook is the most frequently used Web 2.0 tool, Podcast is the least frequently used tool. In addition, it seems that even if it is in low rates, the instructors use Facebook, Blog, Wiki and Podcast for education.
Alternatif Dilde Özet: Üniversite öğrencilerinin wiki, sosyal ağlar, podcast ve diğer Web 2.0 araçlarını kullanma durumları hızla artmaya devam ederken; öğretim elemanlarının bu teknolojilerden ne derece haberdar oldukları, kullanım sıklıkları ve derslere ne kadar entegre edebildikleri daha da önemli hale gelmeye başlamıştır. Bu amaçla, çalışma kapsamında öğretim elemanlarının Web 2.0 araçlarından haberdar olma, kullanma ve derslere entegre etme durumları ile bireysel yenilikçilik düzeyleri ele alınmıştır. Bu amaçla 42 öğretim elemanına Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve Web 2.0 kullanım anketi uygulanmıştır. Sonuçlara bakıldığında, öğretim elemanlarının Sosyal ağlar (Facebook, Twitter) ve Blog uygulamalarından büyük oranda haberdar oldukları; Wiki ve Podcast uygulamalarından daha az haberdar oldukları görülmektedir. Bu durumun bireysel yenilikçilik açısından incelenmesi sonucunda, en yenilikçi grubun (Innovators , Early Adopters, Early Majority) haberdar olma yüzdelerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğretim elemanlarının Web 2.0 araçlarını kullanma sıklıkları ile ilgili bulgulara bakıldığında; en sık kullanılan Web 2.0 aracının Facebook, en az kullanılan aracın ise Podcast olduğu görülmektedir. Bunların yanı sıra, öğretim elemanlarının düşük oranlarda da olsa Facebook, blog, wiki ve podcasti eğitim amaçlı kullandıkları görülmektedir

PDF Formatında İndir

Download PDF