image.jpg

Derginin Adı: Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management
Cilt: 2012/41
Sayı: 1
Makale Başlık: URBAN HEAT ISLAND ANALYSIS OF NOVI SAD
Makale Alternatif Dilde Başlık: АНАЛИЗА НОВОСАДСКОГ УРБАНОГ ОСТРВА ТОПЛОТЕ
Makale Eklenme Tarihi: 4.03.2013
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: This study examines the existence and intensity of urban heat island in Novi Sad. In order to get appropriate results, data from four meteorological stations have been used covering the period of the last 60 years. Values of mean, maximum and minimum air temperature were used to compare urban and rural areas. Based on this approach, certain charts have demonstrated that there is a difference regarding temperature in urban areas i.e. the existence of the urban heat island. As the results showed, there are increasing trends of mean, maximum and minimum air temperature at Petrovaradin (urban area) and, in most cases, these trends are higher than trends at Rimski Šancevi (rural area). These differences are the most intense at minimum temperatures and range up to 2,8°C. According to these studies and previous researches by other authors, minimum air temperatures are appropriate parameters for studying urban heat island. This occurs due to similarities to those at nocturnal period, when the urban heat island has the maximum intensity. Based on the overall analysis, the urban heat island has been identified in Novi Sad, but the intensity varies depending on the year period. This is probably caused by the different synoptic situations.
Alternatif Dilde Özet: У овом раду је анализирана појава и интензитет урбаног острва топлоте у Новом Саду. У циљу добијања адекватних резултата коришћене су четири метеоролошке станице које су функционисале у последњих 60 година непрекидно или са повременим прекидима. Вредности средњих, максималних и минималних температура ваздуха упоређиванe су између урбаних и руралних средина, односно корелисане су вредности параметара температуре вазду- ха измерене на станицама лоцираним у градској зони и руралној зони. На осно- ву оваквог приступа добијене су криве разлика које указују на различит карак- тер температура ваздуха у урбаној зони, односно постојања урбаног острва топлоте. Криве разлика дневних средњих, максималних и минималних температура ваз- духа за зимски и летњи период показују, у највећој мери, на више вредности на станици Петроварадин (урбана зона) у односу на станицу Римски Шанчеви (рурална зона). Овакве разлике су најинтензивније код минималних температу- ра и крећу се до 2,8°C. На основу овог истраживања, а и ранијих истраживања других аутора, минималне температуре су се показале као адекватан параме- тар код проучавања урбаног острва топлоте, јер су најсличније ноћним вред- ностима температуре, када је процес урбаног острва топлоте најинтензи- внији. На основу целокупне анализе, уочено је да урбано острво топлоте постоји у Новом Саду, али да интензитет варира у зависности од периода године, што је највероватније условљено и различитим синоптичким ситуацијама.

PDF Formatında İndir

Download PDF