image.jpg

Derginin Adı: Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management
Cilt: 2012/41
Sayı: 1
Makale Başlık: NAVIGATION CONDITIONS AND NAUTICAL IMPORTANCE OF THE TISA RIVER IN SERBIA
Makale Alternatif Dilde Başlık: УСЛОВИ ПЛОВИДБЕ НА РЕЦИ ТИСИ У СРБИЈИ И ЊЕН ПЛОВИДБЕНИ ЗНАЧАЈ
Makale Eklenme Tarihi: 4.03.2013
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Tisa is a large international European river, which represents the largest tributary of the Danube, according to the area of its basin and length. Trough Serbia, and its province Vojvodina, where it reaches the Danube, this river runs across 164 km, which is 17% of its total length. Generally the Tisa represents a very reliable waterway on the Serbian sector, especially as a result of extensive regulation works conducted since the mid 19th century. Despite favorable conditions for navigation, the Tisa is not sufficiently used for this function. In this paper, the authors analyse the navigation conditions on the Serbian sector of Tisa and consider the insufficient use of its navigational potential. In the end they propose some of the solutions which could contribute to the substantial affirmation of Tisa as one of the main waterways in Serbia, which gives this paper and a pragmatic character.
Alternatif Dilde Özet: Тиса је велика међународна европска река која по величини слива и дужини тока представља највећу притоку Дунава. Кроз Србију, односно њену покрајину Војводину, где јој је и ушће у Дунав, ова река тече у дужини од 164 km, што је 17% укупне дужине њеног тока. Генерално, Тиса на српском сектору тока представља веома поуздан пловни пут чему су нарочито допринели обимни регулациони радови који се на овом току реализују још од средине 19. века. Упр- кос повољним условима за пловидбу, Тиса у Србији није у довољној мери ставље- на у пловидбену функцију. У раду аутори анализирају управо услове пловидбе на Тиси на српском сектору тока и разматрају проблем недовољне искоришћено- сти њеног пловидбеног потенцијала. На крају предлажу нека од решења која би могла допринети у суштинској афирмацији Тисе као једног од главних пловних путева у Србији, што овом раду даје и прагматични значај.

PDF Formatında İndir

Download PDF