image.jpg

Derginin Adı: Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management
Cilt: 2012/41
Sayı: 1
Makale Başlık: PRINCPLE OF INTERSTING AND ATTRACTIVNESS IN GEOGRAPHICAL BOOKS FOR PRIMARY SCHOOLS
Makale Alternatif Dilde Başlık: ПРИНЦИП ИНТЕРЕСАНТНОСТИ И АТРАКТИВНОСТИ У УЏБЕНИЦИМА ГЕОГРАФИЈЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ
Makale Eklenme Tarihi: 4.03.2013
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Principle of interesting and attractiveness in teaching is on of the newer topics which deal in educational journals. Certainly it would be useful to include this principle in the basic principles in teaching geography. The authors of this paper will attempt to close the public what results were found analyzing of didactic apparatus in geography textbooks for elementrary schools and analysis listed principle in them. Didactic apparatus should be of help to the teacher to make lessons interestnig and attractive. The main goal of this paper will be primarily analysis of didactic apparatus in geography textbooks from 5. to 8. grade of elementary school and determine their level of interestingness and attractiveness to students.
Alternatif Dilde Özet: Принцип интересантости и атрактивности у настави је једна од новијих тема која се обрађује у педагошким часописима. Свакако да би било корисно да се овај принцип уврсти у основне принципе у настави географије. Аутори овога рада ће покушати да приближе јавности до каквих се резултата дошло анализирањем дидактичке апаратуре у уџбеницима географије за осно- вну школу и анализом затупљености наведеног принципа у њима. Дидактичка апаратура би требало да буде од помоћи наставнику да учини наставу заним- љивом и атрактивном. Задатак овог рaда ће бити анализа дидактичке апара- туре у уџбеницима географије од 5. до 8. разреда основне школе и утврђивање степена њихове интересантности и атрактивности за ученике.

PDF Formatında İndir

Download PDF