image.jpg

Derginin Adı: Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management
Cilt: 2012/41
Sayı: 1
Makale Başlık: SPATIAL AND URBAN DEVELOPMENT OF TEMERIN
Makale Alternatif Dilde Başlık: ПРОСТОРНО-УРБАНИ РАЗВОЈ ТЕМЕРИНА
Makale Eklenme Tarihi: 4.03.2013
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Temerin is settlements in the municipality of the same name, and њhose is center. This settlement by its characteristics is a very specific for area of Bačke and Vojvodina. One of its main characteristic is a specific spatial and urban development. Although the site of the present Temerin revealed several archaeological sites that attest to the presence of humans in prehistoric times, today’s settlement, under this name, is mentioned first time in the early 14th century. Over the centuries the Temerin developed and expanded in phases, forming elements of the composition of settlements with a number of specific features. Especially in this regard emphasize shape, structure and physiognomy of the settlement. The main characteristic of the physiognomy of the settlement is a large elongated north to south axis of Temerin, which is the main street, and also the longest street in the whole of Serbia (13 km). Along the major axis, and in some places there are strains in relation to linear the square in the form of parts as a result of subsequent colonization and phase expansion of Temerin. This paper aims to study the expansion and urban development Temerin throughout history.
Alternatif Dilde Özet: Темерин је насеље у истоименој општини, чије је и средиште. Ово насеље је, по многим својим карактеристикама, веома специфично за простор Бачке и Војводине. Једна од његових основних карактеристика је специфичан просторни и урбани развој. Мада је на простору данашњег Темерина откриве- но више археолошких локалитета који сведоче о присуству људи у праистори- ји, данашње насеље, под овим именом, помиње се тек почетком 14. века. Током минулих векова насеље се фазно развијало и ширило, формирајући елементе морфологије насеља са читавим низом специфичности. Посебно се у том сми- слу истичу облик, структура и физиономија насеља. Основну карактеристику физиономије насеља представља велика издуженост Темерина правцем север– југ, односно оса насеља која представља главну улицу, а која је уједно и најдужа улица у читавој Србији (13 km). Дуж те главне осе, на појединим местима, јав- љају се деформације у односу на линарну основу у виду квадратних делова, што је последица накнадних насељавања и фазног ширења Темерина. Овај рад има за циљ да проучи територијално ширење и урбани развој Темерина кроз историју.

PDF Formatında İndir

Download PDF