image.jpg

Derginin Adı: Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management
Cilt: 2012/41
Sayı: 1
Makale Başlık: RURAL TOURISM DEVELOPMENT ZONES: THE CASE OF MACEDONIA
Makale Alternatif Dilde Başlık: РУРАЛНЕ ТУРИСТИЧКЕ РАЗВОЈНЕ ЗОНЕ: СЛУЧАЈ МАКЕДОНИЈЕ
Makale Eklenme Tarihi: 4.03.2013
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The paper attempts to make an overview on current patterns of rural tourism in Macedonia as well as to recommend future steps for introducing rural tourism development zones. In this respect, the research is based on various analyses made upon available secondary data collected through desk-research on descriptive statistics and stylized facts. The outcomes point out that Macedonia, opposite many tourism-oriented countries, notes very modest results in this area. So, the paper identifiesnumerous potentials for developing rural tourism zones thus emphasizing the need for undertaking serious measures and activities on central and local level. Moreover, it points to the necessity for identifying effective strategic framework for enhancing rural tourism which might result with existence of around thirty rural tourism development zones, over twenty rural tourist centers and over two-hundred rural tourism settlementsin Macedonia.
Alternatif Dilde Özet: Овај рад настоји да прикаже тренутнo стање у руралном туриз- му у Македонији, као и да предложи будуħе кораке у увођењу руралне туристи- чке развојне зоне. У том циљу, истраживање садржи различите анализе спро- ведене на расположљивим секундарним изворима података, на дескриптивној статистици и на стилизираним фактима. Резултати истраживања указују да Македонија, насупрот многим туристички ориjентисаним земљама, бележи веома скромне резултате у овојобласти.У том смислу, овај рад указује на мно- гобројне потенцијале за развој руралне туристичке зоне наглашавајуħи потре- бу о предузимању озбиљнијих мера и активности на централном и локалном нивоу. Истовремено, рад указује на неопходност идентификације ефективног стратешког плана за унапређивање руралног туризмa што би могло резулти- рати постојањем око тридесет туристичке развојних зоне, преко двадесет руралних туристичких центара и преко двесто руралних туристичких насеља у Македонији.

PDF Formatında İndir

Download PDF