image.jpg

Derginin Adı: Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management
Cilt: 2012/41
Sayı: 1
Makale Başlık: IDENTIFICATION,EVALUATION AND RANKING OFTHE ANRTROPO-GEOGRAPHIC TOURIST MOTIVES IN DESTINATION OF THE UPPERPODRINJE AREA
Makale Alternatif Dilde Başlık: ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ВАЛОРИЗАЦИЈА И РАНГИРАЊЕ ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКИХ ТУРИСТИЧКИХ МОТИВА У ДЕСТИНАЦИЈИ ГОРЊЕ ПОДРИЊЕ
Makale Eklenme Tarihi: 4.03.2013
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: The paper offers an identification, evaluation and rankihg of the antropo-geographic tourist motives in destination of the Upper Podrinje area. Touristic motives are one of three basic elements for regional understanding of tourist movements. Motives can be divided according to the attractive effect into recreational and cultural and according to genesis into physical-geographical and anthropogenic. The paper aims at determining the value of anthropo-geographic tourist motives, which can greatly contribute to the development of tourism in the tourist destination of the Upper Drina area through tourism planning. Valuation of the environment falls into domain of regional planning, so choice of grading procedure depends on the purpose of evaluation and size of the territory. Identification and listing of of all anrtropo-geographic travel motives were first made in the tourist destination of the Upper Podrinje area. Identification and valorization of anrtropo-geographic travel motives is done in the ambient field during which factors such as the tourist location, ambience, attractiveness, and compatibility of construction were evaluated. After that with ranking by the regular scale of value, the tourist significance of motives for develop of touristical destination of Upper Podrinje area was determined. For the purposes of using different methods of analysis and synthesis, identification, evaluation, ranking, statistical methods, methods of field observation and mapping method.
Alternatif Dilde Özet: Предмет овог рада јесте идентификација валоризација и рангира- ње друштвеногеографских туристичких мотива у дестинацији Горњег Подри- ња. Туристички мотиви чине један од три основна елемента за просторно сагледавање туристичких кретања. Мотиви се могу поделити према атрак- тивном дејству на рекреативне и културне, a према генези на физичкогео- графске и антропогене. Циљ рада јесте утврђивање вредности антропогених туристичких мотива, што може у великој мери допринети развоју туриз- ма у туристичкој дестинацији Горњег Подриња кроз туристичкo планирање. Вредновање животне средине спада у домен просторног планирања, па и избор оцјењивачког поступка зависи од намене валоризације и величине територи- је. У туристичкој дестинацији Горњег Подриња прво је извршена идентифика- ција, односно пописивање свих друштвеногеографских туристичких мотива. Идентификација и валоризација друштвеногеографских туристичких моти- ва је урађена на терену, приликом чега су вредновани: туристички положај, амбијент, атрактивност, изграђеност и компатибилност. Затим је рангира- њем по утврђеној скали вредности одређен туристички значај мотива за раз- вој туристичке дестинације Горњег Подриња. За потребе рада кориштене су методе анализе и синтезе, идентификације, валоризације, рангирањa, стати- стички метод, метод теренских опсервација и картографски метод.

PDF Formatında İndir

Download PDF