image.jpg

Derginin Adı: Beytulhikme An International Journal of Philosophy
Cilt: 2012/2
Sayı: 4
Makale Başlık: Türkçede Foucault ve Foucault Bibliyografyası
Makale Alternatif Dilde Başlık: Foucault and Foucault Bibliography in Turkish Language
Makale Eklenme Tarihi: 8.3.2013
Okunma Sayısı: 11
Makale Özeti: Yirminci yüzyılın önde gelen filozoflarından Michel Foucault, çalışmaları ile felsefeden siyasete, tarihten sosyolojiye, edebiyattan sanata birçok alanda düşünce dünyası üzerinde derin izler bırakmıştır. 1980lerin ikinci yarısında artan Foucault’nun Türkçe çevirileri 1990larda yoğunluk kazanmış ve 2000li yılların ilk yarısına gelindiğinde ise neredeyse tamamlanmıştır. Türk düşünce dünyasında kendisine sık sık atıflar yapılan Foucault’ya dair son yirmi yılda Türkiye’de çeviri ve telif birçok kitap ve makale yayınlanmış, tezler hazırlanmıştır. Foucault’nun Türkçeye girişi postmodernizm tartışmalarının Türk aydınlarının gündemine girişine paralel bir seyir izler. Bu çalışmanın amacı Türkçedeki Foucault çalışmaları ile çeviri veya telif ona dair Türkçede oluşmuş literatürün bir dökümünü yapmak, bu konuda çalışanlara bir nebze de olsa kolaylık sağlamak, Türkçe literatürü derli toplu olarak görmelerini sağlamaktır.
Alternatif Dilde Özet: Foucault, a prominent philosopher of the twenteeth century, had quite on impact on philosophy, politics, history, sociology, literature, art and so on. Foucault’s works were translated into Turkish in the late 1980s and more frequently in the 1990s and in the early 2000’s, they were almost complete. Foucault, who is frequently referred in Turkish thought world, has been translation book, article and test subject fort the last two decades. Foucault entrance to Turkish literature shows parallelism with postmodernism debate in Turkish philosophy. The purpose of this bibliography is to make on inventory for Foucault’s works translated into Turkish and works and writings and about him, in order to provide convenience for the people who study Foucault.

PDF Formatında İndir

Download PDF