image.jpg

Derginin Adı: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (HÜSBED)
Cilt: 2012/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ULUS DEVLETSİZ DEVLET SİSTEMİ: LÜBNAN MODELİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: State Without Nation State: Lebanon Model
Makale Eklenme Tarihi: 22.3.2013
Okunma Sayısı: 27
Makale Özeti: Günümüz dünyasında çok kültürlü ve ortaklaşmacı siyasal sistemler barış içinde farklı etnik, kültürel ve dinsel kökene sahip insanların bir arada barış içinde yaşamaları için model olarak sunulmaktadır. Bu anlamda Lübnan, Ortadoğu'da farklı mezhebik toplulukların bir arada yaşamlarını sürdürdüğü model bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ülkenin diğer bölge ülkelerinden farkı toplulukların devlet yönetimini kendi mezhebik kimlikleri doğrultusunda paylaşmış olmalarıdır. Lübnan'ın toplumsal yapısındaki bu heterojenliği ve söz konusu heterojenliğin sürekliliğini sağlayan dinsel toplulukların çatışmaları da toplum–devlet ilişkilerini derinden etkilemiş ve bunun sonucunda bölgede modern anlamda ulus devlet olamadan dünyanın en sorunlu bölgelerinden biri olan Ortadoğu coğrafyasında devlet olarak varlığını sürdürebilmiştir. Sürekli olarak siyasi kriz, siyasi, suikastlar ve silahlı çatışmalarla adını duyurarak uluslararası politikada gündemden hiç düşmemiştir. Milliyetçilik kuramları ve kavramları ışığında Lübnan'ı ve Lübnan'ı oluşturan etnik ve dinsel toplululukların siyasal sisteme etkilerini inceleyen bu çalışma giriş ve sonuç bölümleri hariç iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Lübnan'daki çok etnikli yapının devlet oluşumuna etkisi kuramsal terimler ışığında incelenmiştir. İkinci bölümde ise Lübnan'ın çok mezhepli toplumsal yapısının politik yansımaları ortaya konulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In today's world, the multicultural and Consociational political systems are presented as a model in which people with different ethnic and religious origin can live together in peace. In this sense, the Lebanon comes out as a model country that includes different religions and a variety of sectarian groups in Middle East. One of the most important differences of the Lebanon from any other country is that governance is shared by religious groups in line with their sectarian identities. The heterogeneous social structure of Lebanon and the conflicts among the heterogeneous groups which ensures permanence of heterogeneity in question affect the relations between state and society deeply and consequently, the Lebanon has sustained its existence as a state without being a modern nation state in the Middle East which is one of the most problematic regions in the world. The Lebanon has never been off the agenda of international politics with its political crisis, political assassinations, and armed struggle. This study examining Lebanon in terms of nationalism and the affects of religious groups in Lebanon on political system, consists of two parts excluding introduction and conclusion parts. In the first part, the affects of the multi-ethnic structure on the formation of state structure in Lebanon are analyzed in the light of theoretical terms. In second part, the political reflections of multi– sectarian social structure of Lebanon were examined.

PDF Formatında İndir

Download PDF