image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2014/3
Sayı: 2
Makale Başlık: AB ENTEGRASYON SÜRECİNDE EGEMENLİK VE SOSYAL POLİTİKALAR HAKKINDA TEORİK TARTIŞMALAR
Makale Alternatif Dilde Başlık: Theoretical Discussions on Sovereignty and Social Policies in the EU Integration Process
Makale Eklenme Tarihi: 10.03.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu makalenin temel araştırma konusu, Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde ulus devletlerin yeni bir siyasa oluşumunda klasik egemenlik ve toplum anlayışını dönüştüren, yeniden yapılandıran süreci siyasal, ekonomik ve sosyal çerçevede analitik olarak incelemektir. AB düzeni içinde çok farklı siyasal, ekonomik ve sosyal politikaların izlendiği bir sistemik yapıda ortak egemenlik ve sosyal politika inşaasının nasıl ele alındığı açıklanmaya çalışıldı. Bu çalışmada, yöntem olarak tanımlayıcı, açıklayıcı ve karşılaştırmalı perspektiften kantitif ve niteliksel verilerden-tablolardan yararlanıldı. Sorun, entegrasyon ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde betimlenmeye çalışıldı.
Alternatif Dilde Özet: The article dwells on the analytical elaboration of the process in which the nation-states have transformed and reconstructed the classical understanding of sovereignty and society in the building of a new polity in the European integration process, from political, economic and social perspectives. It has been discussed how common sovereignty and social policy have been constructed in a systemic structure that the EU is built on, in which a variety of different political, economic and social policies have been pursued. In that respect, the methodology of the article is based on descriptive, explanatory and comparative perspectives, with quantitative and qualitative data and tables to be used. The basic problematic of the article is figured out within integration and international relations perspectives.

PDF Formatında İndir

Download PDF