image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2014/3
Sayı: 1
Makale Başlık: PATRİK KİRİL VE SOĞUK SAVAŞ SONRASI RUS ORTODOKS KİLİSESİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Patriarch Cyril and Restructuring of the Russian Orthodox Church
Makale Eklenme Tarihi: 14.03.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Batı’da meydana gelen aydınlanma çağı ile birlikte dinlerin siyasi sistemler üzerinde oluşturdukları tahakküm ortadan kaldırılmış, yerine dinin devletten ayrı tutulduğu laik rejimler tesis edilmiştir. Bu süreç en keskin biçimde 1917 Bolşevik devrimi ile birlikte Çarlık Rusyası’nda meydana gelmiştir. Ancak günümüz küreselleşen dünyasında dinlerin, inançların siyasi sistemler üzerinde yeniden etkin olmaya başladığı bir gerçektir. Bu bağlamda 1991 yılı itibarıyla Sovyetler Birliğinin çökmesi ve yerine Rusya Federasyonu’nun tesis edilmesi ile birlikte din/kilise, yeniden Rusya’nın önemli kurumlarından biri haline gelmiştir. Bu makalede Moskova Patrikliğinin 2000 yılında ilan ettiği Rus Ortodoks Kilisesi’nin Sosyal Anlayışının Temelleri adlı belgenin içeriği ve ortaya koyduğu yol haritası konu edinilmektedir. Nitekim söz konusu belge, Rus Ortodoks Kilisesi’nin toplum, devlet, eğitim, siyaset ve gençlik alanlarındaki politik hedeflerini belirlemekle kalmamış, aynı zamanda devletle oluşturmak istediği ilişkinin de çerçevesini ortaya koymuştur. Ayrıca bu belgenin hazırlanmasına öncülük eden ve 2009 yılı itibarıyla Moskova Patrikliği görevine getirilen Kiril’in, demokrasi, liberalizm, kilise eğitimi ve medya ile ilgili görüşleri analiz edilmeye çalışılmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: With the age of enlightenment, the effect of religion over the state has been removed and secular regimes have been established. This process harshly came out in Russia with the advent of 1917 Bolshevik revolution. However, it’s true that religions have become effective over the states in today’s world. With the collapse of Soviet Union in 1991 and the establishment of Russian Federation, religion/churches have become important institutions in Russia. This article examines the content and course of action of the document, the basis of Social Understanding of Russian Orthodox Church, which was declared in 2000. This document determined the political goals of Russian Orthodox Church about society, state, education, politics and youth. It also made a framework about the relationship between church and the state. Moreover, the study also analyzed the opinions of Kiril (one of the pioneers of this document and who has been the patriarch of Moscow since 2009) on democracy, liberalism, church education and media.

PDF Formatında İndir

Download PDF