image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2014/3
Sayı: 1
Makale Başlık: LEGAL BASIS OF ACCESSING AND OBTAINING ENVIRONMENTAL INFORMATION IN KAZAKH LAW
Makale Alternatif Dilde Başlık: Kazak Hukukunda Çevresel Bilgiye Ulaşmanın Hukuki Temelleri
Makale Eklenme Tarihi: 14.03.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Since the process of industrialization, environment problems have caused and still been causing serious results all around the world. That’s why, today it has become one of our priorities to save the world, which we will bequeath to next generations, with its own natural environment as we are getting industrialized. If the society with all of its individuals becomes sensitive about getting sustainable development, it forces the government and industrial establishments to take action to protect the environment. Active and effective participation of citizens and institutes of civil society in concerning environmental protection requires decision-making processes to be one of important preconditions for a sustainable development of modern international community. The public can effectively participate in the solution of environmental problems when it is informed on existing threats to environment and health of citizens. Both NGOs and governmental organizations should get the responsibility about mentioned briefing. If the government creates appropriate conditions for the NGOs to develop and to be active, it may trade on their effective power for informing the public and making some protective environment actions. It is important to create conditions for information on inquiry from government, and also the organizations and the enterprises which activities have or could have a negative impact on the environmental situation.
Alternatif Dilde Özet: Sanayileşme ile birlikte çevre sorunları, sanayileşmiş ülkelerden başlayarak bütün dünyada ciddi sorunlar doğurmuş, doğurmaya da devam etmektedir. Bu sebeple, sanayileşmeyi gerçekleştirirken gelecek kuşaklara miras bırakacağımız dünyayı, doğal çevresiyle koruyup kollamak insanlığın en büyük önceliklerden biri olmuştur. Sürdürülebilir bir kalkınmayı başarabilmek için toplumun her kesiminin duyarlı olmalı, hükümetleri ve sanayi kuruluşlarını çevreyi koruma önlemlerini almaya zorlamalıdır. Çevreyi korumaya vatandaşların ve sivil toplum kurumlarının etkin ve etkili iştiraki, karar verme sürecini, modern milletler arası toplumun sürdürülebilir kalkınması için önemli ön koşullardan biri olarak öngörür. Çevreye ve vatandaşların sağlığına yönelik var olan tehditler mevzuunda bilgilendirildiği vakit, halk, çevre sorunlarının çözümüne etkili biçimde iştirak edebilir. Söz konusu bilgilendirme, bir yandan kamu kuruluşları tarafından, öbür yandan sivil toplum kuruluşlarınca üstlenilmelidir. Hükümetlerin sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi ve faaliyet göstermesine uygun bir ortam yaratması, çevresel konularda halkın bilgilendirilmesinde ve bazı koruyucu çevre faaliyetleri gerçekleştirmede onların etkin gücünden yararlanmayı mümkün kılabilir. Hükümetten ya da aynı zamanda faaliyetleri çevresel duruma olumsuz tesir eden veya edebilecek teşkilatlar ve işletmelerden gerektiği zaman bilgi elde etmek için uygun ortamı teşkil etmek önemlidir.

PDF Formatında İndir

Download PDF