image.jpg

Derginin Adı: Avrasya İncelemeleri Dergisi-Journal of Eurasian Studies
Cilt: 2014/3
Sayı: 1
Makale Başlık: ПОПЫТКИ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА ИМАМОМ Н.ГОЦИНСКИМ НА КАВКАЗЕ И ЕГО СВЯЗИ С ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИЕЙ
Makale Alternatif Dilde Başlık: İmam N. Gotsinski’nin Kafkasya’da Teokratik Devlet Kurma Çabaları ve Osmanlı İmparatorluğu ile İlişkileri
Makale Eklenme Tarihi: 14.03.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: После распада Российской империи и переворота октября 1917 года, когда установилась власть большевиков, на национальных окраинах возникли государственные образования, провозгласившие отделение от России. На Северном Кавказе возникло демократическое государственное образование – Горская Республика. После оккупации ее территории Деникинской Армией – противника большевиков, которая стремилась восстановить единую и неделимую Россию, Горская Республика пала. Однако, на Северном Кавказе национально-освободительное движение не прекратилось. Напротив, оно вспыхнуло с новой силой и под зеленым знаменем ислама. Имам Гоцинский второй раз после Имама Шамиля (главы Имамата и лидера Кавказкой войны) вел народно-освободительную борьбу под мусульманским лозунгом джихада. Главной целью такого движения в 1919-1920-е годы стало образование Имамата на Кавказе, т.е. шариатского государства. Одним из его идеологов был Нажмуддин Гоцинский. Гоцинский в целях достижения своей цели контактировал с иностранными игроками в регионе, в том числе с Турцией, у которой были свои интересы и замыслы. С утверждением власти большевиков в Дагестане Имам Гоцинский был арестован и расстрелян большевиками в 1925 году. На этом шариатское движение за независимость и создание Имамата на Кавказе было прервано. Однако оно не утихло, отголоски ее раздавались вплоть до 1936 года. Между тем, с потерей религиозного лидера Имама Гоцинского это движение не было организованным.
Alternatif Dilde Özet: Ekim 1917’de Rusya İmparatorluğunun yıkılmasının ardından milli bölgelerde Rusya’dan ayrıldığını ilan eden yeni devlet teşekkülleri ortaya çıktı. Kuzey Kafkasya’da Dağlı Cumhuriyeti adlı bir devlet oluşturuldu. Bu devlet Bolşeviklerle çatışan ve tek ve bölünmez Rusya uğruna mücadele eden General Denikin’in ordusu bu devleti işgal etti. Böylece Dağlı Cumhuriyetinin varlığı sona ermiş oldu. Bu gelişme Kuzey Kafkasya’da milli bağımsızlık mücadelesini durduramamış, bilakis bu mücadele yeşil İslam sancağı altında devam ettirilmişti. İmam Gotsinski, İmam Şamil’den (İmamet’in ve Kafkas savaşlarının önderi) cihat şiarı altında özgürlük mücadelesine kalkıştı. 1919-20’de devam eden hareketin ana hedefi Kafkaslarda imamet, yani şeriat devleti tesisi etmekti. Bu devletin esas ideologlarından birisi Necmeddin Gotsinski idi. Gotsinski hedefine ulaşmak için bölgedeki aktörlerle, aynı zamanda, bölgeyle ilgili çıkarları ve planları olan Türkiye ile temas kurmuştu. O 1925’de kurşuna dizilmesine kadar Bolşeviklere karşı mücadeleye önderlik etmiştir. Fakat Bolşevik rejimi bu hareketi mağlup etti ve Kafkaslarda Bolşeviklerin 70 seneden fazla süren ateist rejimi tesis edildi. Dağıstan’da Bolşevik iktidarı kurulduktan sonra İmam Gotsinski tutuklanarak 1925’de kurşuna dizildi. Böylece, Kafkasya’nın bağımsızlığı ve İmamet kurulmasına ilişkin şeriat hareketi durduruldu. Fakat bu hareket bastırılmadı ve yankıları 1936 yılına dek devam etti. Bu hareket dini lideri İmam Gotsinski’nin öldürülmesiyle müteşekkilliğini kaybetti.

PDF Formatında İndir

Download PDF