image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde bilişim teknolojileri (BT) kullanımına ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu olarak Niğde’deki merkez ve merkeze bağlı ortaokullarda görev yapan matematik öğretmenleri arasından ölçüt örneklemeyle seçilmiş 24 matematik öğretmeni belirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular, öğretmenlerle röportaj yapılarak yöneltilmiştir. Ses kaydı kullanılarak görüşleri alınan öğretmenlerden elde edilen veriler araştırmacı ve farklı bir alan uzmanı tarafından eş zamanlı olarak içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Bu sayede %100 görüş birliği ile kodlayıcı güvenirliliği sağlanmıştır. Çalışmada bilişim teknolojileri ile matematik öğretimine ilişkin olarak görüşme yapılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu bu konuda olumlu düşündüklerini ve bu tür uygulamalara sıcak baktıklarını dile getirmişlerdir. Ayrıca matematik öğretmenlerinin BT kullanımıyla ilgili hizmet içi eğitimlerin üniversitelerle işbirliği içinde alanında uzman öğretim elemanlarınca gerçekleştirilmesi daha faydalı olacağı düşünülmektedir
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF