image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Fen Eğitiminde Matematik Öz-Yeterlik Düzeyleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı Fen Bilgisi Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının fen eğitiminde matematik öz-yeterlik düzeylerini araştırmaktır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; Can, Günhan ve Erdal (2005) tarafından geliştirilmiştir. 18 maddeden oluşan beşli Likert tipi ölçek üç faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler "matematiksel benlik algısı", "matematiğin uygulanması" ve "matematiksel beceriler" olarak tanımlanmıştır. Öğretmen adaylarının Fende Matematiğin Kullanımına Yönelik Öz-yeterlik Ölçeği toplam puanı ve alt faktör puanları SPSS 16 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; Fen Bilgisi Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarının fen eğitiminde matematik öz-yeterlik düzeyleri 4,08 ortalama ile “çoğu zaman” aralığında olduğu görülmektedir. Buna göre öğretmen adaylarının fen eğitiminde matematik öz-yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF