image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Lise Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları Profili
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, lise 9. sınıf öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları profilinin belirlenerek derin ve yüzeysel öğrenme yaklaşımlarının kız ve erkek öğrencilerde nasıl şekillendiğinin ortaya koyulmasıdır. Araştırma tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın evreni, Türkiye’de bulunan genel ortaöğretim kurumlarında 9. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşmuştur. Araştırma örneklemi kapsamına, her bölgeden üç il, her ilden iki okul ve her okuldan da 9. sınıfta öğrenim görmekte olan iki sınıfın öğrencileri alınmış; geri dönüşler sonucunda toplam 34 okuldan gelen veriler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda araştırmaya, 919 kız, 941 erkek olmak üzere toplam 1860 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri, “Öğrenme Yaklaşımları Envanteri” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, ilk olarak derin ve yüzeysel yaklaşıma ait ortalama puanları hesaplanmıştır. İkinci olarak, derin ve yüzeysel yaklaşıma ait ortalama puanları arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar için t testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin hem derin hem de yüzeysel öğrenme boyutunda ortalamanın üstünde puan aldıklarını göstermiş ve öğrencilerin derin öğrenme puanlarının yüzeysel öğrenme puanlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Derin öğrenme puanları arasında cinsiyete göre kızların lehine anlamlı farklılık bulunurken, yüzeysel öğrenme puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF