image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Evlilik Beklentisi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Jones ve Nelson (1996) tarafından geliştirilen “Evlilik Beklentisi Ölçeği”ni Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 440 üniversite öğrencisi katılmıştır. Öncelikle ölçeğin dil geçerliliği incelenmiş ve dil geçerlilik katsayısı .98 olarak bulunmuştur. Daha sonra geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .93, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .97 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tek faktörlü yapısı doğrulayıcı faktör analizi yöntemiyle test edilmiştir. Araştırma sonuçları, ölçeğin tek faktörlü yapısının doğrulandığını ve evlilik beklentilerini ölçmede kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF