image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının BT Kullanma Niyetleri: BT’yi Okullarla Bütünleştirmede Anahtar Faktörler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Çalışmada, öğretmen adaylarının gelecekteki derslerinde BT kullanma niyetlerini ve onların niyetlerini gerçekleştirebilmelerini etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda nitel içerikli basit betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada 21 öğretmen adayıyla ve 13 öğretmenle gruplar halinde branş bazında görüşmeler yürütülmüştür. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının gelecekteki derslerinde BT kullanma niyetlerini; BT’ye yönelik yarar algısı, kullanım kolaylığı algısı, sosyal etki, kolaylaştırıcı şartlar faktörleri etkilemektedir. Öğretmen adaylarının BT kullanma niyetlerini gerçekleştirmelerini belirlemek amacıyla öğretmenlerle yapılan görüşmelerde; okulun alt yapı yetersizlikleri, öğrenci profili problemleri, eğitim ve bilgi yetersizlikleri, hizmet öncesi eğitimlerin yetersizlikleri ortaya çıkarılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF