image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Eğitim Psikolojisi Programının Değerlendirme Öğesinin Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde uygulanmakta olan EGİT112 kodlu Eğitim Psikolojisi Dersi Programı’nın değerlendirme öğesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 303 öğretmen adayının aldığı Eğitim Psikolojisi dersinde ara sınav ve final sınav puanlarının geçerlik ve güvenirliği ile kullanılan ölçütler takımının uygunluğu incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2013-2014 öğretim yılının bahar döneminde DAÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nün açtığı EGIT112 Eğitim Psikolojisi dersini alan 303 öğrenciden oluşturulmuştur. Dersin hedefleri, öğrencilerin ara sınav, proje, kısa sınav ve final sınavlarından elde ettikleri puanlar ile bu puanlardan oluşan Bileşke Puanı (BP) ve tüm bu puanların ağırlıklı katsayıları araştırmanın verileri olmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, ara sınav ve final sınavlarına ilişkin hazırlanan başarı testlerinin kapsam geçerliklerinin ve Kuder-Richardson 21 (KR21) güvenirlik katsayılarının düşük olduğu bulunmuştur. Öğretim elemanlarının yılsonu öğrencilerin başarılarını belirlemek için verdikleri harflendirmelerin ağırlıkları ile öğrencilerin bileşke puanları arasında ise yüksek bir korelasyon bulunmuştur. Bu bağlamda kullanılan ölçütler takımının güvenilir olduğu söylenebilir. Araştırmada ayrıca, ara sınav ve proje puanlarının final sınavı puanlarını yordamada oldukça etkili oldukları ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF