image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğretmen Adaylarının Yenilenebilir Enerji ve Kaynaklarını Öğrenmelerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı bilgisayar destekli öğretim materyalinin fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilenebilir enerji ve kaynakları ile ilgili öğrenmelerine etkisini incelemektir. Bu araştırmada ön test-son test karşılaştırmalı deney kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim gören deney grubu (N= 31) ve kontrol grubu (N=21) olmak üzere toplam 52 3. sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yenilenebilir enerji ve kaynakları ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde oluşturulan kodlar puanlandırılarak veriler nicelleştirilmiştir. Elde edilen nicel verilerin analizinde SPSS 16.00 paket programı kullanılmıştır. Deney grubunun ön ve son test puanları karşılaştırıldığında, son test puanları lehine anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu durum deney grubunda uygulanan bilgisayar destekli öğretim materyalinin etkililiği ile yorumlanabilir. Ancak hidrolik enerji konusunda hem deney hem de kontrol grubunda ön-son test puanları arasında son test lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu durum, öğretmen adaylarının hidrolik enerji kavramını ilk kez duymuş olabilecekleri ile ilişkilendirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF