image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise Türünün, Matematik Başarısı ve Eleştirel Düşünme Eğilimi Üzerindeki Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanı amacı, üniversite öğrencilerinin mezun oldukları lise türünün akademik başarı ve eleştirel düşünme eğilimi üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Çalışmada, öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri ile matematik dersi akademik başarıları bağımlı değişken, mezun oldukları lise türü bağımsız değişken, matematiğe ilişkin tutum puanları ise ortak değişken olarak kullanılmıştır. Adnan Menderes Üniversitesi’nde 2011–2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde temel matematik dersini alan 525 birinci sınıf öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde, tek yönlü MANCOVA’dan yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; lise türü faktörünün alt gruplarına göre hem eleştirel düşünme hem de akademik başarı ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Lise türünün akademik başarı üzerindeki etkisinin lise türünün eleştirel düşünme üzerindeki etkisine kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF