image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Eşdeğer Yarılar Güvenirliğinin Farklı Homojenlik Düzeylerindeki Örneklem Büyüklüklerinde, Test Uzunluğuna, Yarıya Bölme Yöntemlerine ve Güvenirlik Kestirme Tekniklerine Göre İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, farklı madde uzunluklarına sahip testlerin eşdeğer yarılar güvenirliklerini, düşük, orta ve yüksek düzey homojenlikteki gruplarda, farklı yarıya bölme yöntemlerine ve güvenirlik kestirme tekniklerine dayalı olarak incelemektir. Araştırmada yer alan evrenlere ilişkin veri üretimi Wingen 3 programında, tek boyutlu Madde Tepki Kuramı modellerinden 2 parametreli lojistik modele dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Örneklem büyüklüğünün eşdeğer yarılar güvenirliğine olan etkisinin incelenebilmesi için her evrenden basit seçkisiz örnekleme ile 50’şer adet 50, 300 ve 500 birimlik örneklemler çekilmiştir. Evrenlere ve örneklemlere ilişkin güvenirlik ve standart hata hesaplamaları için, MATLAB 6.5 programlama dili kullanılmıştır. Sonuç olarak, çalışma grubunun heterojenleşmesi, örneklem büyüklüğü ve test uzunluğunun artışı ile eşdeğer yarılar güvenirliklerinin arttığı, güvenirliklere ilişkin standart hataların ise azaldığı gözlenmiştir. Tekler-çiftler ve madde güçlüğüne göre tekler-çiftler yöntemleriyle yarıya bölünen testlerden elde edilen eşdeğer yarılar güvenirliklerinin daha yüksek, standart hataların ise daha düşük çıktığı belirlenmiştir. Tüm homojenlik düzeyindeki gruplarda, kullanılan güvenirlik kestirme tekniklerinin, eşdeğer yarılar güvenirlik ortancaları ve standart hataları arasında neredeyse yok denecek kadar az bir fark oluşturduğu gözlenmiştir. Araştırmada yer alan gruplar heterojenleştikçe, örneklem büyüklüğü ve test uzunluğu arttıkça; tekler-çiftler ve madde güçlüğüne göre tekler-çiftler yöntemlerinin kullanıldığı durumlarda evren ve örneklemler arasındaki uyumun arttığı gözlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF