image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Tükenmişliğin Mesleğe Bağlılıkla İlişkisi: Sınıf Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin tükenmişlikleriyle mesleki bağlılıklarının ilişkisi ele alınmıştır. Osmaniye Merkez ilçesinde 2013 yılında çalışan 275 sınıf öğretmeni üzerinde yapılan araştırmaya göre mesleki bağlılığın, tükenmişliğin tüm boyutlarıyla negatif yönde yüksek düzeyde anlamlı ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte mesleğini istemeyerek seçenlerin, isteyerek seçenlere göre duygusal yönden daha fazla tükenmekte olduğu, meslekte daha fazla duyarsızlaşma yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda, erkek öğretmenlerin, kadınlara göre; mesleğini isteyerek seçenlerin, istemeyerek seçenlere göre daha yüksek düzeyde mesleki bağlılığa sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak mesleki bağlılık ve tükenmişlik kavramları birbirleri ile güçlü ilişkiler sergilemekte ve birbirlerini zıt yönde etkilemektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF