image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İdeal Öğretmenlerin Disiplin Modelleri: Bir Anlatı Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Öğretmen adayları eğitim fakültelerinde öğrenim görmeye başladıkları zaman hali hazırda öğretime, sınıf yönetimine ilişkin belli başlı tutumları gelişmiştir. Bu durumda, öğretim elemanlarının sunacağı sınıf yönetim dersi ile öğretmen adaylarının sahip oldukları tutumlar arasında bir boşluk oluşması kaçınılmazdır. Dolayısıyla, öğretim elemanının bu boşluğu doldurması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının ideal öğretmen olarak tanımladıkları öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımlarını belirleyerek bu yaklaşımların sınıf yönetimi yaklaşımlarını nasıl yansıttığını ortaya koymaktır. Böylelikle, iki tarafta da deneyimlerle ilgili bir farkındalık oluşturarak sınıf yönetimi dersindeki boşluklar doldurulmaya çalışılmaktır. Çalışmaya gönüllülük çerçevesinde 2015-2016 eğitim- öğretim yılının güz döneminde bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde farklı alanlarda son sınıfta öğrenim gören 98’i kız, 41’i erkek olmak üzere toplam 139 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan alıntı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak otobiyografik yazı yazılması istenmiştir. Yazılı metinler olarak elde edilen verilerin içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, “tercih modeli” en çok öne çıkan disiplin modeli olurken, davranışçı model en az öne çıkan disiplin modeli olarak bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF