image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ÖSS ve LES ile Ölçülen Sayısal ve Sözel Beceriler Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Geçmişten günümüze hangi becerilerin geliştiği, hangilerinin gerilediği ve hangilerinin zaman içinde sabit kaldığı merak uyandırmaktadır. Ülkemizdeki üniversite giriş sisteminde ve lisansüstü eğitime girişte sayısal ve sözel becerilerin ölçüldüğü sınavlar yapılmakta ve bu sınav sonuçları bölümlere girişte belirleyici olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, ülkemizdeki üniversite ve lisansüstü eğitime giriş sınavları arasındaki ilişkiyi sayısal ve sözel becerileri göz önünde tutarak ortaya çıkarmaktır. Çalışmada, lisansüstü eğitimi sınavı (LES) puanlarını, üniversiteye giriş sınavı (ÖSS) puanlarını kullanarak tahmin etmenin mümkün olup olmadığı; mümkün ise sayısal becerinin mi, yoksa sözel becerinin mi bu dört yıllık zaman içinde göreceli olarak daha sabit kaldığı araştırılmaktadır. Ülkemizdeki üniversiteye giriş sınavının yordama geçerliği lisansüstü eğitim sonuçları da kullanılarak sadece bu araştırmada incelenmiştir. Çalışmada, ÖSS’ye girdikten 4 sene sonra LES’e giren toplam 43505 öğrencinin boylamsal verisi kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi yöntemi ile ÖSS ve LES kapsamındaki sayısal ve sözel puanlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları göstermektedir ki, ÖSS ve LES puanları arasında anlamlı bir ilişki vardır ve öğrencilerin lise mezuniyeti sonunda sahip oldukları beceriler kullanılarak, üniversite mezuniyetinde sahip olduğu beceri düzeyleri tahmin edilebilmektedir. Ayrıca, sayısal beceriler arasındaki ilişkinin sözel beceriler arasındaki ilişkiye göre daha güçlü olduğu görülmüştür. ÖSS ve LES puanları arasında anlamlı bir ilişkinin bulunması ve ÖSS puanları kullanılarak LES puanlarının tahmin edilebilmesi, ÖSS puanlarının LES puanlarını yordayabildiği, bir başka deyiş ile ÖSS puanları yordama geçerliği için LES puanlarının bir kriter olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Sayısal puan sözel puana göre ÖSS ve LES puanları arasındaki ilişkiyi belirlemede daha etkilidir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF