image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Dijital ve Matbu Okumaya Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, ergenlik dönemindeki öğrencilerin dijital ve matbu metinleri okumaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Balıkesir, Malatya, Antalya, Kahramanmaraş, Ankara illerinde 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan toplam 1119 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma betimsel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak McKenna, Conradi, Lawrence, Jang and Meyer (2012) tarafından geliştirilen, Baştuğ ve Keskin (2013) tarafından Türkçe uyarlanan Ergenlik Dönemi Okuma Tutumu Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizi Bağımsız Gruplara t- Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda ergenlik dönemi öğrencilerinin dijital okuma tutumlarının, matbu okumaya göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın diğer alt problemlerinden elde edilen sonuçlara göre, ergenlik dönemi dijital okuma tutumlarının cinsiyete, sınıf düzeyine, anne-baba eğitim durumuna, aile içi kitap durumuna, öğrencinin kitap okuma süresine, babanın mesleğine göre anlamlı farklılık göstermediği, ancak annenin mesleğine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ergenlik dönemi matbu okuma tutumlarının cinsiyete, sınıflara, annenin eğitim durumuna, aile içi kitap durumuna, öğrencinin kitap okuma süresine göre farklılık gösterdiği, ancak babanın eğitim durumu ve anne-baba mesleğine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF