image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Lise Öğrencilerinin Radon Gazına Yönelik Farkındalıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Nevşehir İli Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın temel amacı Radon gazı ve onun çevresel etkilerine ilişkin lise öğrencilerinin farkındalık düzeyinin belirlenmesidir. Çalışmanın bir diğer amacı ise katılımcıların lise öğrenim süresince almış oldukları ilişkili derslere ait kazanımları belirleyerek bunların farkındalık seviyeleriyle olan ilişkilerini ortaya koymaktır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama (surway) yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin ortaöğretimin başında ve sonundaki sınıf seviyelerinden seçilmiş olması, öğrenim süreci içindeki değişimi belirleyebilmek açısından kesit araştırma olarak ta kabul edilebilir. Çalışmada ayrıca fen bilimleri derslerinin ilgili sınıf seviyelerine ait öğretim programları incelendiği için doküman taraması da yapılmıştır. Çalışmanın örneklemi; Nevşehir şehir merkezinde bulunan üç farklı okul türünden rastgele olarak seçilen 554 (278 erkek ve 276 kız) dokuzuncu ve on ikinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan Radon Farkındalık Anketi (RFA) kullanılmıştır. Bu anket üç bölümden ve toplam on maddeden oluşmuştur. Kullanılan veri toplama aracı RFA süreksiz (kesikli) türde veriler sağladığından bu verilerin analizinde ki-kare testi, frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Örneklemin büyük bir bölümünün Radon farkındalık düzeyi oldukça düşük çıkmıştır. Çalışmaya katılan lise öğrencilerinin büyük çoğunluğu (% 55) Radonu hiç duymadıklarını belirtmişlerdir. Radonu bildiğini ifade edenlerin okul türü ve sınıf seviyelerine göre aralarında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu fark, okul türüne göre fen lisesi ve sınıf seviyesi açısından da 12. sınıf lehine ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF