image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının İşbirlikli-Düzenleme Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırmada öğretmen adaylarının işbirlikli-düzenleme durumlarının belirlenmesi ve işbirliklidüzenleme durumlarının çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline dayanan araştırmanın örneklemini 2014-2015 öğretim yılında Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 508 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırma verileri kişisel bilgiler formu ve DiDonato (2013) tarafından geliştirilen, araştırma kapsamında araştırmacılar tarafından Türkçeye uyarlanan “İşbirlikli-düzenleme Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adayları grup olarak yaptıkları çalışma ve araştırmaları genellikle işbirlikli düzenlemenin özelliklerine uygun olarak değerlendirmektedirler. Ayrıca araştırma sonuçları öğretmen adaylarının işbirlikli-düzenleme durumlarının cinsiyet ve bölüme göre anlamlı farklılık gösterdiği, sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark göstermediğini ortaya koymuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF