image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye, Şangay-Çin ve Peru Ülke Başarılarında Öğretmenlere İlişkin Değişkenlerin Ayırt Edicilik Düzeyi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 31.5.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı yönetimsel ve okulla ilgili kararlara öğretmenlerin katılımı, okul iklimini etkileyen öğretmen davranışları, öğretmen eksikliği, öğretmen morali ve kadrolu öğretmen oranı değişkenlerinin PISA 2012’de 65 katılımcı ülke/ekonomi arasında en başarılı olan Şangay-Çin, son sırada yer alan Peru ve 44. sırada yer alan Türkiye'den katılan okulları başarılarına göre doğru sınıflandırma düzeyini belirlemektir. Bu amaçla araştırma, nicel araştırma yaklaşımlarından tarama türünde ilişkisel modelle desenlenmiştir. Araştırmanın verileri OECD'nin PISA 2012 veri tabanından elde edilmiştir. Veriler diskriminant analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin yönetimsel kararlara katılımı, okul iklimini etkileyen öğretmen davranışları, öğretmenlerin okulla ilgili kararlara katılımı ve kadrolu öğretmen oranı değişkenlerinin grupları ayırmada anlamlı bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, öğretmen eksikliği ve öğretmen morali değişkenlerinin gruplara ayırmada anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir. Ülkeleri doğru sınıflandırmada en fazla katkısı bulunan bağımsız değişkenin öğretmenlerin yönetimsel kararlara katılımı (.861) olduğu anlaşılmaktadır. Bu değişkeni sırasıyla öğretmenlerin okulla ilgili kararlara katılımı (-.590), okul iklimini etkileyen öğretmen davranışları (.120) ve son olarak kadrolu öğretmen oranı (-.114) değişkenleri izlemektedir. Diskriminant fonksiyonunun toplam doğru sınıflandırma yüzdesi ise %66.9 olarak belirlenmiştir. Bu değer araştırmaya dâhil edilen bağımsız değişkenlerin kullanışlı yordayıcılar olduğunu göstermektedir. Okulları ülkelere göre doğru sınıflandırmada öğretmene ilişkin değişkenlerin önemli bir ayırıcı olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte öğretmenlerin gerek yönetsel gerekse de okulla ilgili kararlara katılması değişkenlerinin fonksiyona en fazla katkısı olan iki değişken olmaları, öğretmenlerin eğitim örgütlerinde karara katılımının önemine işaret etmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF