image.jpg

Derginin Adı: SDU International Journal of Educational Studies
Cilt: 2014/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma: Teori ve Pratik
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Study on the School Experiences of Geography Student Teachers: Theory and Practice
Makale Eklenme Tarihi: 6.06.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, coğrafya öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinin son senesinde Fakülte Uygulama Okulu-MEB işbirliği içerisinde gerçekleştirilen öğretmenlik uygulamalarında mesleki yeterliklerini ve öğretmenliğe hazır bulunuşluk durumlarını ve eksikliklerini belirlemektir. Ayrıca bu çalışma ile coğrafya öğretmen adaylarının uygulama okulunda karşılaştıkları problemleri ve çözüm için uyguladıkları yolları, bu uygulamanın kendilerine sunduğu katkı ve kazanımlar ile ilgili düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Amaçsal örneklem yö ntemine göre belirlenen çalışmanın grubunu 2012-2013 öğretim yılında, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Anabilim Dalı 5. Sınıfta öğrenim gören toplam 38 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bir yıl devam eden öğretmenlik uygulaması sonucunda katılımcılara yarı yapılandırılmış bir anket formu uygulanmış ve elde edilen verilerin çözümlenmesinde sıklık analizleri ve karşılaştırmalı tablolar kullanılmıştır. Bulgular incelendiğinde coğrafya lisans öğrencilerinin genellikle kendilerini mesleğe hazır bulmadıkları, öğretmenliğe hazır bulunuşluk durumlarına göre bazı alanlarda ve mesleki yeterliklerinde eksikliklerinin olduğu gözlenmiştir. Öğretmen adaylarının daha iyi yetiştirilmeleri ve okullarda gerçekleştirilen öğretmenlik uygulamalarından daha verimli yararlanmaları adına çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study was mainly to determine geography teacher candidates’ readiness to their professional career in their last year of undergraduate education. Also, secondary aim was to determine the deficiencies and problems faced in their preparation process to their career. For this reason, a group of students including 38 fifth year students were selected as a sample from Marmara University, Dept. of Geography Education. These students were followed for one year and a semi-structured questionnaire was applied to them after their one -year long teaching practices in high schools. Then, the results of the questionnaire were analyzed by using descriptive statistics. The results of the study revealed that the geography undergraduate students don’t find themselves ready for their profession. Also, it was observed that there were some l acks in their professional competence. So, some suggestions were given in the study in order to solve these problems.

PDF Formatında İndir

Download PDF