image.jpg

Derginin Adı: SDU International Journal of Educational Studies
Cilt: 2015/1
Sayı: 1
Makale Başlık: İngilizce Okuma Derslerinde Öğrenme Stillerine Dayalı Etkinliklerle İlgili Öğrenci Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Students’ Opinions on the Activities Based on Learning Styles in English Foreign Language Reading Classes
Makale Eklenme Tarihi: 6.06.2016
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmada, öğrenme stillerine dayalı etkinliklerin İngilizce dersinde öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine ve öz-yeterlik algılarına etkisi öğrenci görüşleri doğrultusunda araştırılmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma 2012-2013 akademik yılı güz döneminde üniversite birinci sınıf öğrencileri üzerinde toplam 39 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerin öğrenme stillerine dayalı okuduğunu anlama etkinlikleriyle ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla 12 öğrenci ile standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılarak bireysel görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen nitel veriler üzerinde betimsel analiz yapılmıştır. Öğrencilerin sekiz haftalık okuma dersleri ile ilgili olumlu görüşlere sahip oldukları ve süreci “memnun edici, başarılı, farklı, verimli, zevkli, yararlı” şeklinde niteledikleri görülmektedir. Araştırma sonucunda, öğrenme stillerine dayalı etkinliklerin öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ve öz-yeterlik algılarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: This study investigated the effects of activities based on learning styles of students on their reading comprehension skills and self-efficacy perceptions in English Foreign Language Classes in terms of student opinions. A qualitative case study was used in this research. The study was conducted on freshmen in fall semester of 2012-2013 academic year. A total of 39 students participated in the study. Individual interviews were conducted by 12 students by using standardized open-ended interview form to receive opinions of the students about the learning style -based reading comprehension activities. Qualitative data were analyzed by using descriptive analysis. The results indicated that students had positive opinions about the activities and they described the process as “satisfactory, prospering, different, efficient, enjoyable and useful”. It can be concluded that activities based on students’ learning styles enhanced reading comprehension skills and English self-efficacy perceptions.

PDF Formatında İndir

Download PDF