image.jpg

Derginin Adı: SDU International Journal of Educational Studies
Cilt: 2015/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Uluslararası Raporlarda Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmen Eğitimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Teacher Competencies and Teacher Education in International Reports
Makale Eklenme Tarihi: 6.06.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler, teknolojik buluşlar ve yenilikler yaşama dair birçok ögenin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Bu açıdan yetiştirilen öğretmenlerin istenilen ve çağımıza uygun özelliklerde olabilmeleri adına çeşitli standart ya da yeterliklerin belirlenmesi gerekmekte ve buna bağlı olarak öğretmen eğitiminin yeniden yapılandırılması söz konusu olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, birbirine bağlı ve birbirini etkileyen bu üç ögeyi yani öğretmen yeterlikleri, eğitimi ve eğitimcilerine ilişkin yayımlanmış olan raporları incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum (vaka) çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın kaynak ve materyallerini; öğretmen eğitimi alanında uluslararası düzeyde çalışmalar yapan kurumların; öğretmen yeterlikleri, eğitimi ve eğitimcilerine ilişkin yayımladıkları raporlar oluşturmaktadır. Araştırmada veriler “doküman incelemesi” ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında; yükseköğretim kurumları ile okullar arasında ilişki, uyum, bağ, güçlü ortaklık ve sorumlulukların olması gereği tespit edilmiştir. Öte yandan analiz edilen raporlarda yüksek lisans düzeyinde ve araştırma temelli öğretmen eğitiminin ön plana çıktığı görülmüştür. Araştırmada öne çıkan bulgulardan bir diğeri, öğretmen eğitiminde teori ve uygulama arasındaki uyumun sağlanması gerektiğidir. Ayrıca öğretmen eğitiminde yüksek kalitede eğitim ve öğretimin sağlanabilmesinde öğretmen eğitimcilerinin yetenek, nitelik ve uzmanlıkları önem arz etmektedir. Raporların öğretmen nitelikleri, yeterlikleri veya standartlarına da geniş yer verdikleri tespit edilmiş ve raporlarda 21. yüzyıl becerilerinden olan problem çözme ve takım çalışması gibi yeterliklerin ön plana çıktığı görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Developments experienced in the world and in our country, technological inventions and innovations make it essential to revise many elements about life. In this respect, it is necessary to determine various standards or competencies in order to make teachers who are taught have intended and contemporary features and restructuring teacher education is being discussed accordingly. The purpose of this research is to examine published reports on these three elements - that is to say teacher competencies, education and educator- which are attached to each other and affect each other. In the study, the case study which is one of the qualitative research methods was employed. Resources and materials of the research consisted of published reports on teacher competencies, education and educators. The data in the research were obtained using “the document analysis”. The analysis method was applied to analyze the data. The data obtained from the research display that there must be a relationship, a concordance, a connection and a strong association and responsibilities between higher education institutions and schools. On the other hand, it has been observed in the analyzed reports that teacher education at the level of master’s degree and research-based teacher education outstand. Besides, right combination between theory and application in teacher education must be ensured, and abilities, qualities and specialization of teacher educators become important in order to provide high quality education and teaching. It was determined that the reports also gave wide coverage to qualities, competencies or standards of teachers. It has been observed that competencies such as problem solving and teamwork which are among the skills of the 21st century come into prominence.

PDF Formatında İndir

Download PDF