image.jpg

Derginin Adı: Current Research in Education
Cilt: 2016/2
Sayı: 1
Makale Başlık: DİJİTAL ÖYKÜLEME'NİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK DEĞER YARGILARINA ETKİSİ: MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 16.06.2016
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Çalışmada Dijital Öyküleme tekniğinin üniversite öğrencilerinin demokratik değer yargıları üzerine etkileri incelenmiştir. Tek gruplu ön-test son-test modeline dayalı çalışma Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 50 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler Aktif Vatandaşlık Demokratik Değerler Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme ile elde edilmiştir. Nicel verilerin analizinde İlişkili Örneklemler t Testi, nitel verilerin analizinde Betimsel Analiz yöntemleri kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlara göre Dijital Öyküleme tekniğinin üniversite öğrencilerinin demokratik değer yargılarını anlamlı derecede artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca Dijital Öyküleme tekniğinden elde edilen videoların daha fazla duyuya hitap etmesinin, süreç boyunca öğrencilerin dijital öykülemede aktif rol almasının ve grup çalışmasının öğrenciler üzerinde olumlu katkılar sağladığı ve demokratik değer yargıları konusunun öğrencilerin ilgilerini çektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF